Seltsi ajalugu

EMS tegevus aastal 2006

Jaanuar:

      jaanuar- käivitus Interreg IIIB projekt „Agora”, mille eesmärgiks on Eesti   

   muinsusmälestiste tutvustamine erinevate kultuuriradade koostamise ja   

   tähistamisega.

 1. jaanuar-Vabadussõja vaherahu 86.aastapäeval toimus mälestusüritus

   Tallinnas Reaalkooli juures. See oli ühtlasi esimest korda ka nn. 

   Lipupäev, mille sisseviimine kalendrisse oli suuresti EMS-i liikmetest

   poliitikute teene     

18.jaanuar- Eesti vabariigi ühe rajaja ning esimese presidendi- Konstantin

          Pätsi- 50. surmaaastapäeva mälestustalitus koos Konstantin Pätsi

          Muuseumiga  Metsakalmistul ning sellele järgnenud koosviibimine

          päevakohaste sõnavõttudega Tallinna Botaanikaaia palmimaja

          konverentsisaalis.

Veebruar:

 1. veebruar- Tartu rahu 86. aastapäeva tähistamine koos K. Pätsi

          Muuseumiga mälestushetke ja küünalde süütamisega rahuläbirääkimiste

          delegatsiooni juhi Jaan Poska haual.

          Kell 12.00 traditsiooniline avalik kogunemine Jüriöö pargis, kus süüdati

          vabaduslõke. Päevakohaste kõnedega esinesid Tallinna linnajuhid,

          Riikogu liikmed, Kaitseväe ja kodanikeühenduste esindajad          

 1. veebruar- EMS- ja EKUS-i auliikme Voldemar Milleri 95.sünnipäeva

          tähistamine Eesti Rahvusraamatukogus

 1. veebruar – Kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineniga, et arutada   

           Jaan Poska maja tulevikku

–            SRIK (Säästva Renoveerimise Infokeskus)  esitas projektitaotluse

      Interreg IIIa programmile pealkirjaga „Väärtuslik vana maja”, mille

      kestvuseks on 2 aastat ning üldmaksumuseks 315 000 eurot.   

     Välispartneriteks on Soome MTÜ-d Porvoost ja Billnäsist

 –    SRIK-is asus tegevusse muinsuskaitse vabatahtlik kaastööline Walesist,

      kelle ülesandeks on Europa Nostrat tutvustavate materjalide   

      ettevalmistamine ning selle edasine tutvustamine Eesti üldsusele, et  

      kaasata ka teisi muinsuskaitselisi organistasioone Europa Nostra

      tegevusse.  

Märts:

 1. märts- Tallinna märtsipommitamise aastapäeva tähistamine Siselinna  

          kalmistul (kõneles Tallinna linnavolikogu esimees T.Vitsut) ja  Niguliste 

          kirikus. Mälestusteenistuse viis läbi piiskop Jordan, päevakohase  

          sõnavõtuga esines seltsi auesimees Trivimi Velliste.

19.märts- EMS-i Suurkogu Vanalinna Muusikamajas. Esimehe,

           aseesimeeste ja juhatuse ning revisjonitoimkonna valimine

Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti koduurimise Seltsi 2005.aasta ühise

           Aastaraamatu esitlus. 174 leheküljelise Aastaraamatu koostasid juhatuse

           liikmed Georgi Särekanno ja Jaan Tamm

           EMS-i suurkogu teeb üldsusele suunatud tauniva avalduse „Viru” hotelli

           juurdeehituse suhtes ning toetab samas avalduses Tallinna Linnavalitsuse

           initsiatiivi Harju tänava haljasala probleemi lahendamiseks

       29.märts- kohtumine Tallinna linnapea Jüri Ratasega, kus EMS-i esindasid 

           esimees Jaan Tamm, aseesimees Helle Solnask, juhatuse liige Jüri

           Kuuskemaa ning revisjonitoimkonna esimees Ants Kraut. Arutati

           Tallinna muinsuskaitselisi valupunkte   

Aprill

 1. aprill- Rahvusvahelise Muinsuskaitsepäeva tähistamine ning

           Muinsuskaitsekuu avamine Niguliste kirikus. Sõnavõtuga esines EV

           kultuuriminister  Raivo Palmaru. Anti välja Karuteene Medalid SRV

           Kinnisvara AS-le ning AS Restor, kui kahele kõige enam Vanalinna

           Muinsuskaitsealale muinsuskaitselisi põhimõtteid eirava ehitise rajajatele  

           EMS-i mälestusmedaliga peeti meeles ka tublimaid muinsuskaitsjaid ja

           parimaid tegusid muinsuskaitse valdkonnas:            

           Sellele järgnes Niguliste kiriku tutvustus ning Niguliste Muuseumi           

           loengusarja avaloeng, mille pidas Muinsuskaitseameti töötaja Kaire

           Tooming.

 1. aprillist-18. maini toimuvast muisuskaitsekuust annab ülevaate lisatud

           ajakava (vt lisa 1).

Mai

       –   Seoses Muinsuskaitsekuu jätkumisega 18.maini kuu teisel poolel muid

           suuremaid üritusi ei toimunud

       –  Rahuldati SRIK-i taotlus Interreg III A-le ning projekt „Väärtuslik vana

           maja„ käivitus.

       19.-21. mai.osavõtt Baltimaade ajalooliste orelite säilitamise sümpoosiumist

           Kihelkonnal Saaremaal.

 1. mai. Osavõtt ICOMOS-i ERK ja Koguva Muuseumi ning Muhu

          Vallavalitsuse organiseeritud seminarist Koguval „Koguva küla kui

          Maailmapärandi Nimistu kandidaat?”.

Juuni

 1. juuni-  Üle- Euroopalise Kalmistunädala (29. mai- 4. juuni) raames

          toimusid Narvas koos Narva Muinsuskaitse Seltsiga korrastustalgud

          Narva Nõukogude aegses internatsionaalses  koonduslaagris (tegutses

          aastatel 1945-55, sellest käis läbi üle 12 000 inimese 12 riigist) hukkunute  

          kalmistul Siivertsis, mis senini on ilma igasuguste tähisteta. Tähistamata

          on ka ca 1000 maetu nimetud hauad. Ühtlasi oli see Euroopa Liidu

          projekti „Küüditamised ja massirepressioonid” lõpuüritus Eestis.

       14.-18. juuni. SRIK-i organiseeritud laager Lahemaal Kaarle talus, mis viidi

          läbi projekti „Väärtuslik vana maja” raames.

Juuli        

           Seoses suvevaheajaga suurüritusi ei toimunud

August

2.august- Seltsi juhtkonna ja Konstantin Pätsi Muuseumi 

           ühisekspeditsioon riigivanem August Rei sünnikohta Kurlas Pilistvere

           kihelkonnas. Tehti ettepanek sünnimaja kaitse alla võtmiseks ning hoone 

           tähistamiseks.

 1. august- Osalemine Tallinna linnavolikogu poolt organiseeritud

           ümarlauas. Kuna tegemist oli poliitilise üritusega, mille eesmärgiks oli

           erinevate osapoolte „auru väljalaskmine”, siis osales EMS kui

           ekspertorganisatsioon.

       23.-25.august- Osalemine noorgiidide ja kodu-uurijate ühisekspeditsioonist

            „Karula” endisesse ajaloolisesse Karula kihelkonda.

September

 1. september- Ekspertkomisjon koos Euroopa Nostra esindajatega 

            Narvas. Kohtumine Narva Muinsuskaitse Seltsi, Narva Volikogu ja

            Linnavalitsuse esindajatega. Päevakorras Narva Raekoja

            renoveerimistööde Euroopa poolne rahastamine ja seda takistada võiva

            Tartu Ülikooli Narva Kolledži projekt, mis ei vasta kinnitatud

            eritingimustele ega kehtestatud detailplaneeringule..     

 1. septembril. Osalemine Eesti riigivanemate mälestusele pühendatud

            jumalateenistusel Toomkirikus ning mälestusüritusel Ajaloomuuseumis.

Oktoober

 1. oktoober- Eesti Muinsuskaitse Seltsile eelnenud muinsuskaitse klubide

            Jüri kokkutuleku mälestusüritus Jüri kirikaias, mälestusjumalateenistus

            Jüri kirikus ning näitus ja konverents Jüri koolimajas.

 1. oktoober- President Konstantin Pätsi mälestusnäituse avamine

            Tahkurannas Uulus. Tegemist oli fotonäitusega, mis tutvustas K.Pätsi

            säilmete otsimist ja tagsitoomist Buraševost. Ettekannetega esinesid Peep

            Pillak ja Trivimi Velliste. Üritust tervitas Tahkuranna vallavanem.

            Järgnes tutvumine Tahkuranna kirikuga ning kiviaja muististega  Pullis

            ja Sindi- Lodjal.

 1. oktoober- Rahvusvaheline konverents Pärnus Eesti kitsarööpmelise

            raudtee 110. aastapäeva tähistamiseks. Konverentsi avas EV kultuuri-  

 minister Raivo Palmaru, sõnavõtuga tervitas Pärnu abilinnapea Raul Sarandi, osales asekantsler Anton Pärn, välisesinejad olid Lätist, Leedust,

            Soomest ja Suurbritanniast. Osavõtjaid kohalikest omavalitsustest,

            Raudteeinspektsioonist, Muinsuskaitseametist ja koolidest. Lisaks    

konverentsile toimus laste joonistuste võistlus, samuti ekskursioon kitsarööpmelise raudteega seotud paikades Pärnus ja Lavassaares.

November        

 1. november- Toetudes Narva Muinsuskaitse Seltsi initsiatiivil kogutud

         1358 protestiallkirjale kavandatava TÜ Narva Kolledži vastu planeeritud

             kujul ning ajaloolise Raekoja väljaku taastamise poolt, koostas EMS-i

             juhatuse liige Jüri Kuuskemaa Seltsi nimel avaliku pöördumise Eesti

            avalikkuse ja Narva Linnavalitsuse  poole mitte lubada sobimatut ehitist

            ajaloolise Raekoja kõrvale.

 1. november- Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Arhivaaride Ühingu,

            Sõjaajaloo Seltsi ja Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ühispöördumine

            Eesti ministeeriumide, EELK ja Rahvastikuministri Büroo poole

            ettepanekuga töögrupi moodustamiseks välismaal surnud tuntud riigi-,

            ühiskonna- ja kultuuritegelastest eestlaste haudade ja nendega seotud

            mälestusmärkide ning hauatähiste kaardistamiseks ja hooldamiseks.

 1. november- Lavassaare Muuseumraudtee avas Pärnus Ühispanga

            hoone kõrval kunagise raudteejaama kohal Raudteemonumendi (Kunda

            kitsarööpmelisele raudteele kuulunud vedur ja vagun), millest peaks

            kujunema ka Lavassaare Muusemraudtee visiitkaart Pärnus.          

 1. november- Narva Linnavolikogu, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ning

            Narva Muinsuskaitse Seltsi ümarlaud Narvas ning ühispöördumine

            Narva Linnavalitsusele, milles kutsusti üles TÜ Narva Kolledži projekti,

            mis ei vasta detailplaneeringule, muinsuskaitselistele eritingimustele

            ning Tartu Ülikooli ning Narva Linna vahelisele hea tahte lepingule,

            mitte kooskõlastama.

 1. november-osalemine Maanteeameti ja Muinsuskaitseameti

            ühisarutelul, kus vaadeldi Harjumaa maanteede (Hüüru)

            rekonstrueerimisprojekte. 

  Detsember

 1. detsember – EMS esindaja H. Solnaski osalemine Euroopa Nõukogu poolt koordineeritava projektikonkursi „Active European Remembrance“ ettevalmistamisel Brüsselis.
 2. detsember- Eesti Muinsuskaitse Seltsi 19.aastapäeva tähistamine.